Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaPowiat krośnieński należy do górzystych terenów Polski południowej. Znajdują się tutaj trzy odmienne typy rzeźby:

- strefa kotlin, oddzielonych płatami niskich pogórzy, zwana Dołami Jasielsko-Sanockimi wraz z Doliną Wisłoka i Kotliną Jasielsko-Krośnieńską,
- Pogórze Karpackie na północy obejmujące Pogórze Ciężkowickie i Strzyżowskie,
- Beskid Niski wraz z Górami Dukielskimi. Najwyższym szczytem jest góra Kamień o wysokości 857 m n.p.m.

Walory przyrodnicze powiatu krośnieńskiego sprawiły, że znaczna część obszaru objęta jest ochroną.

Znalazły tu zastosowanie prawie wszystkie formy ochrony przyrody i krajobrazu, a mianowicie:

- park narodowy,
- rezerwaty przyrody,
- pomniki przyrody,
- parki krajobrazowe,
- obszary chronionego krajobrazu.
- stanowisko dokumentacyjne

Park narodowy

Park narodowy stanowi najwyższą formę ochrony przyrody w Polsce. Na jego obszarze ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu. Na terenie powiatu krośnieńskiego znajduje się część (teren gminy Dukla - 1138,6 ha) Magurskiego Parku Narodowego, którego całkowity obszar wynosi około 20.000 ha. Park ustanowiony z dniem 1 stycznia 1995 r. obejmuje znaczną część obszaru źródliskowego rzeki Wisłoki, masyw Magury Wątkowej oraz fragmenty głównego grzbietu karpackiego przy granicy ze Słowacją porośnięte zwartymi kompleksami leśnymi. Lasy zajmują około 93% powierzchni Parku. Uwagę zwracają dobrze zachowane naturalne starodrzewy jodłowe odznaczające się zdrowotnością i dynamiką odnowień oraz dominujące drzewostany bukowe. Leśny charakter Parku nie umniejsza znaczenia i wartości półnaturalnych, łąk i pastwisk, które stanowią ważny składnik bioróżnorodności tego terenu. Szata roślinna ma znamiona obszaru przejściowego między Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi.

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody jest drugą co do rangi formą ochrony przyrody. Podstawowym celem istnienia rezerwatów przyrody jest stworzenie warunków przetrwania dla świata roślin i zwierząt poprzez ochronę różnorodności biocenoz oraz zawartego w nich materiału genetycznego. Rezerwaty stwarzają szansę dla rozwoju dziko występujących gatunków roślin i zwierząt, łącznie z ich siedliskami, a jednocześnie zapewniają trwałe istnienie różnych form geomorfologicznych i geologicznych, stanowiących o istnieniu naturalnego krajobrazu.

W powiecie krośnieńskim utworzono 8 rezerwatów przyrody, z tego w gminach: Dukla - 7, Korczyna - 1, są to :

- "MODRZYNA" w Barwinku o pow. 17,69 ha: florystyczny, naturalne stanowisko modrzewia polskiego
- "PRZĄDKI" w Czarnorzekach o pow. 13,62 ha: geologiczny, grupa skał piaskowcowych na grzbiecie górskim
- "CISY W NOWEJ WSI" o pow. 2,18 ha: florystyczny, naturalne stanowisko cisa pospolitego
- "REZERWAT TYSIĄCLECIA NA GÓRZE CERGOWEJ" w Jasionce i Cergowej o pow. 63,50 ha: leśny, naturalny las mieszany z przewagą buczyny karpackiej
- "IGIEŁKI" w Mszanie o pow. 27,88 ha: florystyczny, naturalne stanowisko cisa pospolitego
- "PRZEŁOM JASIOŁKI" w Daliowej, Tylawie i Zawadce Rymanowskiej o pow. 123,41 ha: malowniczy odcinek rzeki Jasiołki pomiędzy wzgórzami Piotruś i Ostra, naturalne zespoły leśne
- "WADERNIK" w Ropiance o pow. 10,72 ha: florystyczny, naturalne stanowisko cisa pospolitego w otoczeniu lasu jodłowo-bukowego
- "KAMIEŃ NAD JAŚLISKAMI" w Jaśliskach i Lipowcu o pow. 302,32 ha: leśny, ochrona buczyny karpackiej

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są różnorodne twory przyrody żywej i nieożywionej, które chroni się przede wszystkim ze względów naukowych, estetycznych, historycznych i zdrowotnych.

W powiecie krośnieńskim znajduje się 56 pomników przyrody z tego 42 ustanowionych przez Wojewodę i 14 przez Rady Gmin. Wśród nich wyróżnia się pojedyncze drzewa, grupy drzew i twory przyrody nieożywionej (skały, głazy narzutowe).

Do najbardziej znanych pomników przyrody zalicza się: "Skałki" w Woli Komborskiej, "Miłorząb japoński" i "Źródło Bełkotka" w Iwoniczu Zdroju, "Dąb szypułkowy" w Krościenku Wyżnym, wiąz górski "Beskidnik" w Iwli.

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy tworzony jest na obszarze posiadającym wartości nie tylko przyrodnicze ale także historyczne i kulturowe. W odróżnieniu od parku narodowego grunty na terenach parków krajobrazowych są nadal wykorzystywane gospodarczo, jednak wszelka działalność musi uwzględniać zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

W powiecie krośnieńskim znajdują się 2 parki krajobrazowe. Jaśliski Park Krajobrazowy o całkowitej powierzchni 20.911,0 ha, na terenie powiatu krośnieńskiego obejmuje obszar gminy Dukla o powierzchni 14.229 ha. Utworzony został dla ochrony górnego dorzecza Jasiołki i źródlisk Wisłoka we wschodnim przygranicznym pasie Beskidu Niskiego. Teren Parku charakteryzuje się naturalnymi krajobrazami oraz wysokim stopniem naturalności środowiska przyrodniczego. Jest Parkiem typowo leśnym z dominującym zbiorowiskiem buczyny karpackiej. Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy o powierzchni całkowitej 25.781 ha, na terenie powiatu obejmuje obszar gmin Korczyna i Wojaszówka o łącznej powierzchni 10.649 ha. Chroni i udostępnia dla turystyki, wypoczynku i nauki unikatową przyrodę, naturalne krajobrazy oraz wartości kulturowe fragmentów Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego. Park ma charakter rolniczo-leśny. W drzewostanie przeważa jodła, a następnie buk i sosna zwyczajna. Charakterystycznym elementem jest ciąg piaskowcowych wychodni skalnych malowniczo uformowanych przez erozję. Ochroną rezerwatową objęto grupę największych okazów skał (rezerwat "Prządki"), cztery mniejsze skałki uznano za pomniki przyrody.

Obszary chronionego krajobrazu

Wchodzą one w skład spójnego ekologicznie systemu obszarów chronionych. Umożliwiają ochronę całego bogactwa naturalnego w jego pełnej różnorodności biologicznej.

W powiecie krośnieńskim wyznaczono 2 obszary chronionego krajobrazu :

- Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego o powierzchni na terenie powiatu 29.665,5 ha (gminy: Miejsce Piastowe, Dukla, Iwonicz Zdrój, Rymanów),
- Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni na terenie powiatu 2.413,1 ha (gminy: Korczyna, Wojaszówka).
Stanowisko dokumentacyjne - zgrupowanie jaskiń w m. Węglówka gmina Korczyna ustanowione przez Wojewodę i sztolnie w Czarnorzekach - uchwała Rady Gminy Korczyna.

Program Ochrony Środowiska

Stan Środowiska w Powiecie Krośnieńskim w 2010 roku

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner