Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaBezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

Plan Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim na lata 2013 - 2014 "Życie mam tylko jedno"


1. Cel strategiczny edukacji:

Zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu poprzez prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia oraz upowszechniania zachowań prozdrowotnych.

2. Cele operacyjne edukacji:

1) Promocja zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie uzależnieniom.

Działania:
A. Konkursy plastyczne dla rodzin, profilaktyka uzależnień od nikotyny.

B. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów z zakresu uzależnień.

C. Promowanie uroczystości bezalkoholowych.

D. Konferencja dla nauczycieli dotycząca zagrożeń cywilizacyjnych młodzieży we współczesnym świecie.

E. Konferencja dla nauczycieli dotycząca zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów.

F. Szkolenie profilaktyczne dla uczniów dotyczące uzależnienia od komputera.

G. Zdrowie psychiczne – stres, fobie, depresje. Prelekcje dla uczniów.

H. Podejmowanie innych działań służących realizacji zakładanych celów.

2) Profilaktyka nowotworów.

Działania:
A. Prelekcje z zakresu profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.

3) Profilaktyka chorób zakaźnych.

Działania:
A. Prelekcja nt. chorób zakaźnych m.in. obchody Światowego Dnia Walki z AIDS.
B. Podejmowanie innych działań służących realizacji zakładanego celu.

4) Propagowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Działania:
A. Oświata ratownicza m.in. zajęcia warsztatowe nt. postępowania w nagłych przypadkach u dorosłych i u dzieci.

B. Obchody Państwowego Dnia Ratownictwa Medycznego.

5) Promowanie idei krwiodawstwa i transplantologii.

Działania:
A. Prelekcje, wykłady itp.

B. Podejmowanie innych działań służących realizacji zakładanych celów.

6) Profilaktyka chorób będących skutkiem niewłaściwego stylu życia, w tym przeciwdziałanie otyłości, propagowanie właściwego odżywiania.

Działania:
A. Prelekcje, wykłady, zajęcia warsztatowe i konkursy.

B. Podejmowanie innych działań służących realizacji zakładanych celów.

7) Zwiększanie aktywności fizycznej.

Działania:
A. Propagowanie aktywnego i czynnego wypoczynku.

B. Podejmowanie innych działań służących realizacji zakładanych celów.

8) Obchody Narodowego Dnia Życia, promującego wartość rodziny w wychowaniu młodego pokolenia.

Działania:
A. Konkurs literacki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

9) Promowanie idei bezpieczeństwa w życiu społecznym, w tym bezpieczeństwa na terenie zamieszkania, szkoły i w ruchu drogowym.

Działania:
A. Prelekcje, wykłady, zajęcia warsztatowe, konkursy i inne akcje okolicznościowe służące podniesieniu stanu bezpieczeństwa.

B. Podejmowanie innych działań służących realizacji zakładanych celów.

3. Adresaci edukacji zdrowotnej:

1) dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
2) młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
3) rodzice i opiekunowie dzieci,
4) nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy,
5) społeczności lokalne.

4. Partnerzy realizowanych przedsięwzięć:

1) Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie,
2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie,
3) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Krośnie,
4) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miejscu Piastowym,
5) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krośnie,
6) Komenda Miejska Policji w Krośnie,
7) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie i jednostki OSP,
8) Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – Oddział w Krośnie,
9) Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Krośnie,
10) Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Krośnie,
11) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie,
12) Automobilklub Małopolski,
13) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. J. Pawła II w Krośnie,
14) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Rzeszowie,
15) Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Raka Szyjki Macicy
w Rzeszowie,
16) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie,
17) Placówka Straży Granicznej w Sanoku,
18) Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,
19) Zgromadzenia zakonne i parafie,
20) Stowarzyszenia, w tym Koła Gospodyń Wiejskich i Kluby Seniora,
21) Media lokalne i regionalne,
22) Urzędy Gmin, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Gminne Ośrodki Kultury z terenu powiatu krośnieńskiego.

5. Formy i metody realizacji działań edukacyjnych:

1) badania profilaktyczne,
2) prelekcje, pogadanki, wykłady, konferencje,
3) konkursy,
4) przeglądy,
5) wystawy,
6) projekcje filmów edukacyjnych,
7) broszury informacyjne, plakaty, ulotki,
8) pikniki, happeningi.

6. Planowane osiągnięcia w zakresie edukacji:

1) wzrost świadomości społeczności lokalnych nt. zagrożeń zdrowia i zapobiegania im,
2) uzyskanie wsparcia ze strony pracowników szkół w realizacji programów edukacyjnych,
3) zaangażowanie w realizację planu pracowników służby zdrowia,
4) wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży różnorodną tematyką przedsięwzięć,
5) zwiększenie kontroli nad własnym stanem zdrowia, nabycie wiedzy i konkretnych umiejętności dotyczących dbałości o zdrowie uczestników programu,
6) współdziałanie i pomoc podczas realizacji działań ze strony samorządów, stowarzyszeń, organizacji lokalnych, przedsiębiorstw oraz mediów celem uzyskania lepszych efektów.


Kalendarz imprez Edukacji Zdrowotnej na 2017 rok

 

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbywanie Mienia Powiatu
i Skarbu Państwa
(Sprzedaż nieruchomości)

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

Rejestracja pojazdów

systemkolejkowy

Zarezerwuj termin

 

Podgląd stanu kolejki:

stankolejki.powiat.krosno.pl

 

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz Powiat I II 2017 1

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner