Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaZarząd Powiatu Krośnieńskiego zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie SA z siedzibą w Iwoniczu.

 

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, działając w imieniu Powiatu Krośnieńskiego, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 34, poz. 264 z późn. zm.), zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie nabycia pakietu 399 500 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset akcji), stanowiących 85,0% ogólnej liczby akcji Spółki

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie SA

adres: ul. Zadwór 14, 38-440 Iwonicz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000109969, zwanej dalej „Spółką”.

 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest przewóz osób w drogowym transporcie zbiorowym.

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% akcji Spółki jest własnością Powiatu Krośnieńskiego.

Zgodnie z art. 36 Ustawy, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców. Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przewiduje możliwość zbycia akcji nie nabytych przez uprawnionych pracowników wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji Inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji.

Zainteresowanym podmiotom, które w terminie do dnia 8 lipca 2013 r. po zgłoszeniu zainteresowania nabyciem akcji Spółki do Przedsiębiorstwa Doradztwa i Wdrożeń ARCANUM Sp. z o.o. pełniącej rolę Doradcy Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w procesie zbywania akcji Spółki oraz po przedstawieniu dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj. odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu) i ewentualnego pełnomocnictwa, a w przypadku, gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą – okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i ewentualnego pełnomocnictwa oraz podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępnione odpłatnie począwszy od dnia następnego po dniu ukazania się niniejszego zaproszenia „Memorandum informacyjne o Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie SA z siedzibą w Iwoniczu” (dalej: „Memorandum”), które zawiera podstawowe informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki. Do Memorandum dołączona będzie Procedura sprzedaży akcji Spółki określająca proces i warunki udostępniania akcji.

Wpłaty za „Memorandum” w wysokości 500,00 zł należy dokonać przelewem na konto Doradcy (Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń ARCANUM Sp. z o.o.) nr: 06 1090 2398 0000 0006 0803 0394, prowadzone w Banku BZ WBK SA O/Wrocław (tytuł przelewu: Memorandum Informacyjne o Spółce PKS w Krośnie SA z siedzibą w Iwoniczu).

 

Zgłoszenie zainteresowania nabyciem akcji Spółki należy kierować do:

Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń ARCANUM Sp. z o.o.

ul. Parkowa 6,

51-616 Wrocław

tel. (+48 71) 372 59 76, (+48 71) 342 66 41,

fax. (+48 71) 342 66 44.

pełniącej rolę doradcy Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w procesie zbywania akcji Spółki.

 

Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są: Witold Wilczewski i Michał Staś.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności: cena za nabywany pakiet akcji, proponowany przez Potencjalnego Inwestora, program rozwoju Spółki, obejmujący, m.in. zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania w zakresie ochrony interesów pracowników Spółki i innych osób związanych ze Spółką oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

 

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego preferuje sprzedaż akcji po dokonaniu jednorazowej wpłaty. Płatność powinna być dokonana w formie bankowego polecenia przelewu.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” oraz odebrali Memorandum, upływa w dniu 9 lipca 2013 r. o godzinie 13.00 czasu warszawskiego.

 

Odpowiedzi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów na publiczne zaproszenie do negocjacji powinny być sporządzone w języku polskim, zgodnie z Procedurą sprzedaży akcji Spółki, która jest dołączona do Memorandum. Należy je składać w dwóch egzemplarzach w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno. Na kopercie należy umieścić napis:

Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie SA z siedzibą w Iwoniczu – NIE OTWIERAĆ"” oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

 

W przypadku Potencjalnych Inwestorów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a ponadto takie dokumenty jak: odpis z właściwego dla oferenta rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta winny być – w przypadku podmiotów zagranicznych – poświadczone przez Konsulat/ Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w kraju Potencjalnego Inwestora. Przedmiotowe poświadczenie, wydane przez te instytucje może być zastąpione klauzulą apostille.

W przypadku odpowiedzi złożonej przez konsorcjum, powinna być ona podpisana przez upoważnionych reprezentantów każdego z członków konsorcjum lub przez ustanowionego pełnomocnika (pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum, sporządzone w formie przewidzianej prawem, winno stanowić część składową odpowiedzi). Wszelkie kopie dokumentów znajdujące się w odpowiedzi powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Potencjalnego Inwestora.

 

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Potencjalni Inwestorzy, którzy złożyli odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani w formie pisemnej do dnia 16 lipca 2013 r. o decyzji Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali Memorandum wraz z Procedurą sprzedaży akcji Spółki.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w szczególności zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży akcji Spółki.

 

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner