Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaW dniu 13 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja o zrealizowanych inwestycjach w powiatowej infrastrukturze drogowej
w 2017 roku, a także realizacji bieżących remontów dróg powiatowych
z uwzględnieniem wysokości otrzymanych na ten cel dotacji zewnętrznych.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
7. Sprawozdania dot. realizacji w 2017 roku następujących programów:

„Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Krośnieńskim na lata 2016-2025”,
„Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2025”,
„Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017”,
„Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2025”,
„Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Krośnieńskim na lata 2017-2020”,

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
9. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
10. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach:

 a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2018 roku,
c) powierzenia zadania gminie Wojaszówka prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1944 R Jaszczew – Ustrobna – Bratkówka w km 0+002-0+302 w m. Ustrobna,
d) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
f) zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2018 roku,
g) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na okres przekraczający rok budżetowy,
h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok,
i) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok,

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner