Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaNa podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie podaje do wiadomości informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury w Krośnie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

 

Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach

Gmina

Liczba urzędników wyborczych

Baligród

2

Besko

2

Brzozów

4

Brzyska

2

Bukowsko

2

Chorkówka

2

Cisna

2

Czarna

2

Dębowiec

2

Domaradz

2

Dukla

2

Dydnia

2

Haczów

2

Iwonicz Zdrój

2

Jasienica Rosielna

2

Jasło gm.

2

Jasło m.

4

Jaśliska

2

Jedlicze

2

Kołaczyce

2

Komańcza

2

Korczyna

2

Krempna

2

Krosno    

4

Krościenko Wyż.

2

Lesko

3

Lutowiska

2

Miejsce Piastowe

2

Nowy Żmigród

2

Nozdrzec

2

Olszanica

2

Osiek Jasielski

2

Rymanów

2

Sanok gm.

2

Sanok m.

4

Skołyszyn

2

Solina

2

Tarnowiec

2

Tyrawa Wołoska

2

Ustrzyki Dolne

3

Wojaszówka

2

Zagórz

2

Zarszyn 

2

 

Wymagania dotyczące kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:
- posiadać wykształcenie wyższe;
- posiadać zatrudnienie w  urzędach obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
- nie wykonywać swojej funkcji w gminie na obszarze której ma miejsce zatrudnienie;
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- nie należeć do partii politycznej;
- nie prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnieniem funkcji;
- nie być ujętym w stałym rejestrze wyborców objętych zakresem działania tego urzędnika (nie dotyczy miasta na prawach powiatu);
- nie być kandydatem w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej.

Składanie zgłoszeń.

Zgłoszenia wg wzoru należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w terminie do 15 marca 2018 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30) na poniższy adres:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
(budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie, pok. 404)
z dopiskiem na kopercie  „zgłoszenie – urzędnik wyborczy”

Zgłoszenie powinno zawierać:

- podpisany, opatrzony datą i wypełniony wzór zgłoszenia;
- kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę. 

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu. Zgłoszenia otrzymane po terminie pozostają  w Delegaturze bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące urzędników wyborczych znajdują się w Kodeksie wyborczym – Dział II Rozdział 9 "Urzędnicy    wyborczy" oraz w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie  określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. 

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.  

Dyrektor Delegatury             
Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie
Leszek Bąk                  

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych,

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego (załącznik do ww. uchwały),

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner